Cena a podmínky poskytování terapie

Ceník a podmínky poskytování terapie

Cena a forma platby

Cena za setkání (60 min.) je 800,- Kč. Platba probíhá na základě faktury zaslané elektronicky klientovi po sezení, není-li předem dohodnuto jinak.

Místo a čas poskytování

Místo a čas poskytování služby je vždy domluveno individuálně podle potřeb klienta a možností terapeuta (dále poskytovatel).

Odvolávání domluvených setkání

V případě odvolání domluveného setkání ze strany poskytovatele, je klientovi nabídnut nejbližší možný termín. V případě, že setkání odvolá klient ve lhůtě kratší než 24 hodin, bude mu účtován poplatek 500,- Kč formou vystavené a elektronicky zaslané faktury.

Forma poskytování služby

Terapeutické setkání probíhá osobně, po dohodě může proběhnout i on-line formou (Zoom, Meet atd.).

Nabídka s ohledem na stávající omezení: v případě zájmu klienta je možné dohodnout také terapeutickou podporu v terénu, tzn. individuální terapie proběhne během rozhovoru v rámci společné vycházky (walking therapy).

Smluvní vztah

Služba je klientovi poskytována na základě ústně uzavřené smlouvy (v souladu s ustanovením Smlouvy o péči o zdraví podle § 2636 - 2651 NOZ) na dobu určitou nebo neurčitou, vždy podle přání každého klienta. Dohoda je považována za uzavřenou ve chvíli, kdy se klient seznámí s podmínkami zveřejněnými na webu poskytovatele a na základě svobodného rozhodnutí začne službu využívat. Uzavřená smlouva může být ze strany klienta kdykoli ukončena ústním, telefonickým či emailovým oznámením (např. "o další setkání již nemám zájem", "na terapii již nebudu docházet"). Poskytovatel má právo od smlouvy odstoupit ve chvíli, kdy z povahy klientových témat a obtíží usoudí, že je pro něj vhodná jiná forma pomoci či podpory (např. návštěva psychiatrické ambulance, sociální poradna). V tomto případě, vždy svůj pohled sdělí klientovi a nabídne klientovi možné kontakty a tipy na další pracoviště.   

Komunikace poskytovatele služby s klientem mezi setkáními

Telefonáty nebo emailová komunikace mezi jednotlivými setkáními se zaměřuje výhradně na domlouvání času, formy setkání a případných témat souvisejících s dalším využíváním terapie.

Mlčenlivost, písemné poznámky a etické zásady

Poskytovatel služby je vázán mlčenlivostí, tzn. bez souhlasu klienta není oprávněn sdělovat dalším osobám žádné informace z proběhlého sezení. Poskytovatel využívá podpory supervizora, se kterým je oprávněn probírat vybrané aspekty proběhlých sezení s ohledem na svůj vlastní profesní růst. Informace, které zazní v rámci těchto supervizí ve spojení s klientem, jsou anonymizovány, supervize se zaměřují na témata poskytovatele služby. Poskytovatel je také povinen respektovat ustanovení zákona č. 40/2009 Sb. Trestní zákoník. Poskytovatel si ručně zaznamenává poznámky o proběhlých setkáních s klientem z důvodu sledování kontinuity témat klienta, poznámky slouží výhradně pro potřebu poskytovatele. Tyto ručně psané poznámky není oprávněn poskytnout třetí osobě, v případě zájmu klienta o nahlédnutí do poznámek, zpracuje  poskytovatel stručný výtah. Poskytovatel služby se hlásí k etickým zásadám EAP (Česká asociace pro psychoterapii) a je členem https://czap.cz/ (kandidátní členství).

GDPR

položka se nyní aktualizuje...