Cena a podmínky poskytování supervize

Ceník a podmínky poskytování supervize  

Cena a forma platby

Cena za hodinu je 1200,- až 1600,- Kč (vždy individuálně dojednáno). Platba probíhá na základě faktury zaslané elektronicky organizaci/ klientovi po proběhlé sezení, nedohodneme-li se jinak.

Místo a čas poskytování

Místo a čas poskytování služby je vždy domluveno individuálně (v místě sídla supervizorky na adrese Ječná 39a, Praha 2, III. patro nebo v místě určeném klientem).

Odvolávání domluvených setkání

V případě výjimečného odvolání domluveného setkání ze strany supervizorky (zdravotní, rodinné důvody), je klientovi nabídnut nejbližší možný termín. V případě, že setkání odvolá klient ve lhůtě kratší než 24 hodin, bude mu účtován poplatek ve výši jedné hodiny podle domluvené ceny supervize (formou vystavené a elektronicky zaslané faktury).

Forma poskytování služby

Supervize probíhá formou osobního setkání, po dohodě může proběhnout i on-line formou (Zoom, Meet, atd.). 

Aktuální nabídka: v případě zájmu klienta je možné dohodnout také supervizi v terénu, tzn. individuální supervize proběhne během rozhovoru v rámci společné vycházky nebo posezení venku. 

Smluvní vztah

Supervizorka zasílá po dohodě se zájemcem o supervizi návrh trojstranného supervizního kontraktu, který se upravuje na základě individuálního jednání. Supervizní spolupráce může být upravena také na základě supervizního kontraktu, který vychází z praxe klienta. V případě zájmu klienta je supervizi možné poskytovat také na základě ústní dohody s vyjasněním všech potřebných náležitostí spolupráce (zaměření, frekvence, místo, cena, účastníci, zápisy, hodnocení atd.) 

Mlčenlivost, písemné poznámky a etické zásady

Poskytovatel služby je vázán mlčenlivostí, tzn. bez souhlasu klienta není oprávněn sdělovat dalším osobám žádné informace z proběhlého sezení. Poskytovatel služby je oprávněn využívat podpory supervizora, se kterým je oprávněn probírat vybrané aspekty proběhlých sezení s ohledem na svůj vlastní profesní růst. Informace, které zazní v rámci těchto supervizí ve spojení s klientem, jsou anonymizovány, supervize se zaměřují na témata poskytovatele služby. Poskytovatel si ručně zaznamenává poznámky o proběhlých setkáních s klientem z důvodu sledování kontinuity témat klienta, poznámky slouží výhradně pro potřebu supervizora.